Regulamin kart podarunkowych

 1. Użyte  w  niniejszym  Regulaminie  terminy  pisane  wielką  literą  mają  następujące znaczenie:

  a. Wydawca – LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Łąkowej 39/44

  b. Salon Sprzedaży– położony na terytorium Polski, wchodzący w skład Sieci Tallinder punkt sprzedaży Towarów, oznaczony symbolem akceptacji Kart Podarunkowych Tallinder

  c. Karta Podarunkowa Tallinder – karta oraz zawarte na niej punkty, które stanowią razem elektroniczny bon towarowy – elektroniczny odpowiednik bonu towarowego - wydana na okaziciela, uprawniająca Użytkownika do jej realizacji w Salonie Sprzedaży

  d. Nabywca - osoba, która w Salonie Sprzedaży dokonuje przekazania środków na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową Tallinder

  e. Użytkownik - posiadacz Karty Podarunkowej Tallinder, przedstawiający ją do realizacji w Salonie Sprzedaży

  f. Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży w Salonach Sprzedaży.

 2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej Tallinder (wraz z zapisanymi na niej punktami w ilości zadeklarowanej przez Nabywcę, których ilość nie może być mniejsza niż 20), a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Salonach Sprzedaży. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej ilości zadeklarowanych punktów oraz do realizacji Karty Podarunkowej Tallinder w Salonach Sprzedaży w okresie ważności Karty Podarunkowej Tallinder.
 3. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z punktem 2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie wydania Karty Podarunkowej Tallinder.
 4. Wartość Karty Podarunkowej Tallinder wyrażona w PLN równa jest ilości punktów na niej zawartych. 1 (słownie: jeden) punkt równy jest wartości 1 zł (słownie: jeden złoty).
 5. W momencie, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów, przedstawiając do realizacji Kartę Podarunkową Tallinder, suma punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej Tallinder zostanie pomniejszona o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za sprzedane Towary.
 6. W momencie pomniejszenia sumy punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej Tallinder o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy za Towary nabyte z użyciem Karty Podarunkowej Tallinder, nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu ceny sprzedaży Towarów w kwocie równej liczbie punktów, o które pomniejszona zostanie suma punktów zgromadzonych na Karcie Podarunkowej Tallinder.
 7. Karta Podarunkowa Tallinder nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 8. Karta Podarunkowa Tallinder zachowuje ważność przez okres dwunastu miesięcy od dnia jej wydania Nabywcy. W momencie wydania Karty Podarunkowej Tallinder Nabywcy następuje jej aktywacja. Karta Podarunkowa Tallinder nie aktywowana przez Wydawcę jest nieważna. Okres ważności Karty Podarunkowej Tallinder nie może zostać przedłużony.
 9. Karta Podarunkowa Tallinder może być realizowana wyłącznie po aktywacji, w Salonach Sprzedaży.
 10. Przekazanie przez Wydawcę Karty Podarunkowej Tallinder Nabywcy ma miejsce wyłącznie w Salonie Sprzedaży.
 11. Salon Sprzedaży nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe Tallinder, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy.
 12. Realizacja Karty Podarunkowej Tallinder przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej Tallinder w sposób nieuprawniony.
 13. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej Tallinder Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.
 14. Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej Tallinder poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty Podarunkowej. Personel dokona pobrania z Karty liczby punktów odpowiadającej cenie Towaru nabytego przez Użytkownika od Wydawcy.
 15. Wydawca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa Tallinder:

  a. może być zrealizowana wyłącznie w Salonach Sprzedaży;

  b. nie podlega wymianie na środki pieniężne;

  c. posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana.

 16. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej Tallinder w wypadku:

  a. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Tallinder,

  b. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej Tallinder, w szczególności:

  ad. b1) niemożności uzyskania połączenia z systemem informatycznym Wydawcy,

  ad. b2) uszkodzenia Karty Podarunkowej Tallinder w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych zapisanych na Karcie Podarunkowej Tallinder.

 17. Wydawca nie odpowiada za skutki braku możliwości realizacji Karty Podarunkowej Tallinder wynikające z okoliczności, za które Wydawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym w szczególności wynikające z utraty przez Salony Sprzedaży połączenia elektronicznego lub telefonicznego z systemem informatycznym Wydawcy.
 18. W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Tallinder punkty zawarte na Karcie Podarunkowej Tallinder pozostaną niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.
 19. W wypadku gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Tallinder będzie wyższa niż ilość odpowiadających jej punktów zapisanych na Karcie Podarunkowej Tallinder, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą.
 20. W wypadku, gdy Cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej Tallinder będzie wyższa niż liczba odpowiadających jej punktów zawartych na Karcie Podarunkowej Tallinder, Użytkownik może wykorzystać punkty zawarte na innej Karcie Podarunkowej Tallinder.
 21. Reklamacji podlega Karta Podarunkowa uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację. Użytkownik składając reklamację oddaje obsłudze wybranego Salonu Sprzedaży uszkodzoną Kartę Podarunkową Tallinder. Po rozpatrzeniu reklamacji Wydawca wyda nową Kartę Podarunkową Tallinder, zasiloną punktami w takiej samej liczbie, jaka znajdowała się na uszkodzonej Karcie Podarunkowej Tallinder w chwili jej oddania Wydawcy. Nowa Karta Podarunkowa Tallinder, którą Wydawca wyda Użytkownikowi będzie miała okres ważności przewidziany dla zgłoszonej uszkodzonej Karty Podarunkowej Tallinder.
 22. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Tallinder będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika.
 23. Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi Tallinder mogą być składane w Salonach Sprzedaży w godzinach pracy tych Salonów Sprzedaży. Naprawioną Kartę Podarunkową Tallinder Wydawca przekaże do salonu, w którym została zgłoszona reklamacja.
 24. W wypadku zwrotu Towarów nabytych w Salonach Sprzedaży przy użyciu Karty Podarunkowej Tallinder Użytkownik otrzyma od Wydawcy nowe punkty w liczbie odpowiadającej cenie Towarów podlegających zwrotowi. Nowe punkty będą zapisane na nowej Karcie Podarunkowej Tallinder, którą Wydawca wyda Użytkownikowi w momencie dokonywania zwrotu Towarów. Karta Podarunkowa Tallinder, którą Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu będzie miała dwunastomiesięczny okres ważności, licząc od dnia jej wydania.
 25. Użytkownik poprzez wpłatę środków pieniężnych Wydawcy oraz odbiór Karty Podarunkowej Tallinder oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
 26. Użytkownik poprzez przedstawienie personelowi Salonów Sprzedaży Karty Podarunkowej Tallinder do realizacji oraz odbiór w Salonie Sprzedaży Towarów nabytych z użyciem Karty Podarunkowej Tallinder potwierdza zlecenie dokonania użycia Karty Podarunkowej Tallinder w takim zakresie, w jakim użycie karty będzie wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.
 27. Karta Podarunkowa Tallinder nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.
 28. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.
 29. Wydanie Karty Podarunkowej Tallinder Użytkownikowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej Tallinder, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.  
 30. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyn. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej www.Tallinder.com/pl oraz w Salonach Tallinder.